Celgene Czech Republic

?eská republika

Celgene Czech Republic
Ve?ejně p?ístupná odborná informa?ní slu?ba (VPOIS)

Povinnost vyplyvá ze zákona ?. 378/2007 Sb. o lé?ivech a o změnách některych souvisejících zákon?, ve znění pozděj?ích p?edpis?.

P?íbalová informace pro u?ivatele (v závorce je uvedeno datum poslední aktualizace):

Hlá?ení ne?ádoucích p?íhod a závad v kvalitě lé?ivych p?ípravk?
na tel.: +420 241 097 607
fax: +420 241 097 606
E-mail: drugsafety-czech@celgene.com

Léka?sky informa?ní servis
Va?e dotazy tykající se lé?ivych p?ípravk? na?í spole?nosti posílejte prost?ednictvím:
e-mail: medinfo.cz@celgene.com
Fax: +420 241 097 600
Tel.: +420 241 097 611